De Vrije Basisschool Sint-Macharius van Laarne door de jaren heen…

U kan hier ook het boekje ‘125 jaar Sint-Machariusschool‘ downloaden dat werd uitgegegeven bij het 125 jaar bestaan van de school (1876 – 2001).

1872 E.H.Joannes-Bernardus Heirman wordt op 5 september benoemd tot pastoor te Laarne. Zijn eerste opdracht is een nieuwe pastorij bouwen.

1874 De eerste steen van de pastorij wordt gelegd op 30 juni. Pastoor Heirman schrijft in zijn “Liber Memorialis” dat hij in 1874 ook een school voor meisjes liet bouwen op een terrein dat werd geschonken door Karel Debbaut-Vervaet. Vermeldenswaard is dat er in de buurt van de huidige meisjesschool in 1852 een gemengde gemeenteschool stond. Later verhuisde die school naar de Achterstraat.

1876 In akkoord met het gemeentebestuur worden de meisjesschool en later het godshuis bestuurd door kloosterzusters. Op 3 juli komen drie zusters van Ronse naar Laarne, moeder Germana voor de lagere school, zuster Theodule voor de bewaarschool en zuster Josepha voor de keuken. De school wordt geopend op 11 juli. Aanvankelijk wonen de zusters in een huis in de Molenstraat waar het huidige gildenhuis staat en dat de heer Debbaut kosteloos ter beschikking stelt. Na drie maand komt er een zuster bij voor de lagere school.

1877 Aanvang van de bouw van het St.-Macharius-godshuis, een jaar later, eind juli 1878, voltooid voor:!: 55000 frank.

1878 De zusters nemen daar hun intrek op 23 september. Hetzelfde jaar ziet de pastoor zich genoodzaakt een tweede bewaarklas bij te bouwen en hij doet dit met een gift van 1000 frank van de heer Debbaut. De school bestaat nu uit vier klaslokalen, de noordelijke vleugel.

1879 Krachtens de wet van 21 januari 1879 wordt het neutraallekenonderwijs ingevoerd onder toezicht van de Staat. Elke gemeente moet minstens één officiële school tellen en het is haar verboden een vrije school aan te nemen of geldelijk te steunen. Er ontbrandt een ware schoolstrijd. Het liberaal ministerie is uitgesproken antiklerikaal. De neutrale school krijgt de naam van “geuzenschool”. Pastoor Heirman schrijft over dit rampzalig jaar: “Wij hebben ons moedig aan het werk gezet om een nieuwe jongensschool te bouwen”. Vermoedelijk dateert het schoolhuis – toen de woning van de onderwijzer- van 1880. Bij de opening begin oktober zijn er 210 jongens, 150 meisjes en ongeveer 250 kleuters terwijl de zogenaamde “geuzen­school” start met 13 kinderen waar er later nog een tiental bijkomen.

1882 Onder het bestuur van de Zusters van Barmhartigheid zijn er nu twee lagere klassen en twee bewaarklassen samen met de nieuwe vleugel, evenwijdig aan de eerste, met drie klaslokalen.

1884 De katholieken komen aan het bewind, de onderwijswet, de zogenaamde “ongelukswet” van 1879 wordt ingetrokken en de storm luwt. De jongens van onze school gaan over naar de gemeenteschool en de vrije meisjes­school wordt door de gemeente aangenomen, zodat de leerkrachten weer normaal kunnen worden betaald. Nu volgt een periode van rust en ongestoorde ontwikkeling.

oudesteklasfoto2

1900 Men start in Laarne met een zondagsschool voor volwassenen. In 1920 wordt ze vervangen door het patronaat: ontspanning op zondag voor kinderen en jeugd.

1906 Er zijn vier lagere en drie bewaarklassen.

1915 Inspecteur Clays stelt tamelijk hoge eisen bij de heraanneming van de school. Op kosten van het moederhuis van Ronse wordt een vijfde lagere klas bijgebouwd.

1918 Na de oorlogsjaren wordt de school overspoeld met nieuwe inschrijvingen, mede door de invoering van de schoolplicht op 19 mei 1914.

1920 Aanstelling eerste lekenonderwijzeres: Mevr. Elodie Neyt.

1922 Nog eens twee nieuwe lokalen worden opgericht op kosten van de provincie (samen met de voorgaande, de tweede blok langs het noorden). De school telt nu zeven lagere klassen en drie bewaarklassen.

1924 Het zevende studiejaar wordt ontdubbeld en het schoolhuis wordt een klas voor het achtste studiejaar.

foto2

De lekenonderwijzeressen aan de meisjesschool in 1929.Van links naar rechts: Elodie Neyt (die in 1920 als eerste in die functie aanvaard werd), Bertha Oe Craecket; Marcella Claus, juffrouw Van den Berge.

1943 Tijdens de Tweede Wereldoorlog moet de school haar lokalen ter beschikking stellen
van de Duitse bezetter. Als gevolg daarvan moeten de lessen, zo goed en zo kwaad als
het gaat, gegeven worden in allerhande noodlokalen.

De eerste kleuterklas in 1943.

1953 Na de oorlog gaat het opnieuw crescendo. Om de klassen te kunnen ontdubbelen worden twee nieuwe lokalen bijgebouwd, samen met de overdekte speelzaal tussen de eerste twee bestaande blokken.

Op 20 december 1953 worden de nieuwe lokalen ingewijd door Monseigneur Callewaert, bisschop van Gent.

Prijsuitdeling in de nieuwe zaal in 1954.

1960 Opening van de wijkschool voor kleuters op ’t Steentje, die het jaar daarop een tweede klas bijkrijgt.

1962 Tijdens het schooljaar ’62-’63 telt de school tien lagere klassen (237 Iln., 4de graad inbegrepen) met tien leerkrachten, een schoolhoofd en een bijzondere leermeesteres huishoudkunde.