Wij willen u bedanken voor de interesse in onze school en het vertrouwen dat u schenkt door uw kind aan ons toe te vertrouwen. Wij hopen dat uw dochter of zoon zich hier vlug thuis voelt en elke dag dit kan ervaren:

Ik voel mij hier thuis.

Ik ben hier iemand.

Ik kan hier veel leren.

Ik kan hier veel doen.

Men verwacht hier veel van mij.

Men houdt hier echt van mij.

Ik loop graag school op de Vrije Basisschool Sint-Macharius te Laarne!

We zullen ons ten volle inzetten om dat te verwezenlijken en hopen op een goede samenwerking met u als ouder. Samen kunnen we immers op de beste manier werken aan de totale harmonische ontwikkeling van uw kind.

 

Welke school willen we zijn…

 Een school met een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod

 • Focus op de totale harmonische ontplooiing van de totale persoon (verstandelijk, emotioneel, muzisch, sociaal, motorisch,…)
 • Aandacht voor de eigen inbreng van de kinderen (leren vanuit en/of verwijzen naar de leefwereld en de ervaringen van kinderen) en vertrekkend vanuit hun talenten
 • Aandacht voor de samenhang tussen enerzijds de verschillende leerdomeinen en anderzijds de verschillende klasgroepen (jaarthema, projecten, crea-dagen, openluchtklassen,…)
 • Bijbrengen van waarden zoals beleefdheid, respect, eerlijkheid, verantwoordelijkheid
 • Integratie van de moderne media zoals de computer en het internet
 • Aandacht voor sociale vaardigheden (communicatie, weerbaarheid)
 • Aandacht voor het leren leren
 • Aandacht voor de interculturele opvoeding

 Een school met een brede zorg

 • We willen dan ook elk kind optimale kansen geven en zo hoog mogelijk tillen op hun eigen niveau.
 • Daarom willen we passende onderwijsvormen aanbieden: differentiëren, hoekenwerk, niveaulezen, contractwerk, zelfstandig werk, aangepaste instructiemomenten voor kleinere groepen enzomeer.
 • Aan de hand van nauwkeurige en regelmatige observaties.
 • In samenwerking met de ouders (daarom heb we heel veel informele oudercontacten en zijn er de formele oudercontacten om de ontwikkeling en leerprogressie van uw kind te overlopen).
 • Formeel overleg met het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB), de leerkracht, de zorgcoördinator, de zorgleerkracht, de directeur.
 • Er is wekelijks een zorgteamvergadering zodat we voortdurend kort op de bal kunnen spelen op het vlak van de noodzakelijke ondersteuning in de klassen. Eventuele problemen worden zo vlug mogelijk aangepakt op maat van het kind.
 • We werken met een team van zorgleerkrachten (4 zorgleerkrachten en 1 zorgcoördinator).
 • De psychologe van het CLB is wekelijks (iedere donderdagvoormiddag) aanwezig op onze school.

Een school met een eigen christelijke identiteit

 • Onze leerplannen zijn geïnspireerd door het geloof in God en Jezus Christus.
 • De christelijke waarden (solidariteit, dankbaarheid, troost, vergeving, respect) staan bij ons op een centrale plaats.
 • Er zijn regelmatig pastorale activiteiten zoals vieringsmomenten met Kerstmis en Pasen, educatie rond armoedeproblematiek vertrekkend vanuit welzijnszorg (in onze eigen leefomgeving) of vanuit broederlijk delen (in de hele wereld).
 • Centraal staat het respect voor de eigenheid van iedere mens.
 • Er is een nadrukkelijke focus op respect en zorg voor de mens en de natuur.

 Een school als een hechte gemeenschap

 • We willen een open school zijn met een positief klimaat waarin iedereen zich goed mag en kan voelen. Het welbevinden van het kind vinden wij cruciaal om te kunnen leren en ontwikkelen. We zetten er dan ook heel sterk op in.
 • De focus ligt volledig op belonen in plaats van straffen.
 • Er wordt geluisterd naar de meningen van de kinderen. Uiteraard gebeurt dit in onze klassen maar daarnaast werken we ook aan kinderparticipatie aan de hand van een leerlingenraad.
 • We werken nauw samen met onze ouders. Vaak wordt een ouder als expert op een bepaald terrein (vanuit bijvoorbeeld de beroepsactiviteit) in de klas gevraagd (zowel in onze kleuterklassen als in onze klassen van de lagere afdeling). Verder werken we aan ouderparticipatie aan de hand van een goed werkend oudercomité (op dit moment meer dan 30 leden die een 5-tal keer per schooljaar samenkomen en vooral actief zijn aan de hand van eigen werkgroepen).
 • Er is een schoolraad waarin alle geledingen officieel vertegenwoordigd zijn (school, schoolbestuur, ouders, plaatselijke gemeenschap).

We werken ieder schooljaar aan de hand van een jaarthema om de verbondenheid op school te stimuleren en te beleven.